Условия за ползване

С настоящите Условия за ползване на уебсайта ("Условията") се уреждат взаимоотношенията между потребителите (Вас/Вие) и уебсайта www.versaties.com. С натискането на обект или бутон в уебсайта, носещ изрично указание за приемане на Условията се счита, че Вие приемате и сте съгласни с тях. versaties.com е уебсайт за информация относно услугите на "Версатис" ЕООД и който се управлява от "Версатис" ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 175373174 със седалище в гр.София, р-н Слатина, ул.Царичина №1, представлявано и управлявано от Управителя Росен Добрев, наричано за краткост "Дружеството". При упоменаване на www.versaties.com, се визира интернет страницата, намираща се на този адрес в интернет: www.versaties.com (или versaties.com) и управлявана от Дружеството. Под "Посетител" в тези Условия се имат предвид всички посетители в интернет страницата versaties.com. Дружеството ще уведомява всички Посетители за промени в настоящите Условия поне един работен ден преди влизането в сила на тези промени.

I. Дефиниции

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите Условия имат следното значение:

II. Приложно поле

Настоящите ОУ не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Посетителя и трети лица.

Предмет на сайта www.versaties.com е да информира посетителите за услугите на „Версатис“ ЕООД. Доколкото предоставяните от Дружеството услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяков реме от Дружеството.

III. Обща информация

1. „Версатис“ ЕООД декларира, че интернет страницата www.versaties.com е достъпна за всички посетители на www.versaties.com

IV. Права и задължения на „Версатис“ ЕООД

V. Права и задължения на Посетителя

VI. Директен маркетинг

VII. Уведомления

VIII. Други условия

За въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта www.versaties.com, може да се свържете с нас, както е предвидено в секция "Контакти".